Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex-942/08
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Mihal Karol
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.11.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Vranov nad Topľou
Katastrálne územie:Vranov nad Topľou
Číslo listu vlastníctva:2402

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2121/1806zastavané plochy a nádvoria
2121/350zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5182121/3budovabudova benzínového čerpadla

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Fazekašová AnnaVranov nad Topľou1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29650.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:29650.00
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie