Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 200/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Ždiar
Katastrálne územie:Ždiar
Číslo listu vlastníctva:129

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
221657trvalé trávne porasty

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Zoričák ValentŽdiar č. 1341/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:269.04
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:269.04
Výška zábezpeky:134.52
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 2002015
Najnižšie podanie:269.04
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 2002015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.11.201913:00Ždiar

Ďalšie informácie