Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:382/2006
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matejov Jozef
Ulica:Štúrova 326/2
PSČ + Obec:95801 Partizánske

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štúrova 326/2
PSČ + Obec:95801 Partizánske

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Zlaté Moravce
Obec:Nemčiňany
Katastrálne územie:Nemčiňany
Číslo listu vlastníctva:216,215,511,512,513,1645

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
79/2554zastavaná plocha a nádvoriepozemok na ktorom je spoločný dvor
77/1241záhradypozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradk.osade
79/3125zastavaná plocha a nádvoriepozemok na ktorom je postavená bytová budova označená s.č.
78508záhradypozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradk. osad
79/1122zastavaná plocha a nádvoriepozemok na ktorom je postavená bytová budova označená s.č
79/5131zastavaná plocha a nádvoriepozemok na ktorom je postavená bytová budova označená s.č

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4479/1rodinný domstavba na zemskom povrchu
4279/3domstavba na zemskom povrchu

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hindy Jozef r. Hindy958 01 Partizánske1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4650.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4650.00
Výška zábezpeky:2325.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK51 8360 5207 004203987595
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK51 8360 5207 004203987595
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:neprechádzajú

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.12.201900:00Po dohode s prac. exek. úradu

Ďalšie informácie