Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:937/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Skalica
Katastrálne územie:Skalica
Číslo listu vlastníctva:5462

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2976/9198Zastavané plochy a nádvoria
2976/25194Zastavané plochy a nádvoria
2976/26198Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
19992976/99Bytový dom
19992976/259Bytový dom
19992976/269Bytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jana Ďurošková r. Ďurošková, nar. 07.06.1981SNP 1455/22, 909 01 Skalica1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:34200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:34200.00
Výška zábezpeky:17100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VD: 93717
Najnižšie podanie:34200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 93717
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.11.201910:00Skalica

Ďalšie informácie