Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2443/01-K
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kohút Peter
Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Čerín
Katastrálne územie:Čerín
Číslo listu vlastníctva:nehnuteľnosť nezapísaná na LV

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Roľnícke družstvo Čerín-ČačínČerín13/100

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5178.25
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2589.13
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122, VS: 244301
Najnižšie podanie:5178.25
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122, VS: 244301
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ môže začať užívať nehnuteľnosť hneď po udelení príklepu, o čom je povinný upovedomiť exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu podľa § 150 a 151 Exekučného poriadku.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie sú

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.11.201910:00po telefonickom dohovore, v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

- bližšie informácie Vám poskytne Exekútorský úrad Banská Bystrica – poverená osoba t.č. 048/4142042*4, 4147285, na adrese Mičinská cesta 35, Banská Bystrica, P.O.BOX 403, pošta 1, Banská Bystrica; E-podateľňa: E0005587515, mail: exekutorskyurad.pk@gmail.com