Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 5118/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Bánovce nad Bebravou
Obec:Slatinka nad Bebravou
Katastrálne územie:Slatinka nad Bebravou
Číslo listu vlastníctva:151

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1528/201sklad horľavých kvapalín, postavený na KNC parcele č. 8/20 o výmere 148 m2, zastavaná plocha a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
UNIKOS SLATINKA, s.r.o., IČO: 36302431Slatinka nad Bebravou 1471/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2938.07
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2938.07
Výška zábezpeky:1469.04
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002
Najnižšie podanie:2938.07
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti bude stanovená na základe predchádzajúceho dohovoru, v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.