Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:378/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Regináčová Mihalová Denisa
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.11.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. RAČA
Katastrálne územie:Rača
Číslo listu vlastníctva:1225

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
17342/13718Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
191117342/1377samostatne stojaca garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Agoston PeterB-Karpatske nam. 141/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11900.00
Výška zábezpeky:5950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6209000000000445717864
Najnižšie podanie:11900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6209000000000445717864
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.11.201910:00Jozefa Hagaru 1911

Ďalšie informácie