Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2140/14
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.12.2019
Čas:11:30

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nitrianske Hrnčiarovce
Katastrálne územie:Nitrianske Hrnčiarovce
Číslo listu vlastníctva:3906

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2431/2620221zastavaná plocha a nádvorie
2431/12313834ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Varga Dušan422, 95106 Dolný Vinodol1/20 a 1/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:560.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:560.00
Výška zábezpeky:280.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 214014
Najnižšie podanie:560.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 5600 0000 0071 3240 2003,VS 214014
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Dražené nehnuteľnosti majú závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie, a to: -Vecné právo - predkupné právo v prospech štátu v súlade s § 7a zák. č. 540/2008 Z.z. na parc.č. 2431/26, 2431/123, podľa Z 6693/09 -68/10, V 2116/18 - 238/18 Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v súlade s EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:po udelení príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.12.201908:30Nitrianske Hrnčiarovce

Ďalšie informácie

Nakoľko predmetom dražby sú nehnuteľnosti v spoluvlastníckych podieloch, podľa ust. § 166 ods. 2 Exekučného poriadku : „Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční dňa 06.12.2019 o 08:30 hod. v obci Nitrianske Hrnčiarovce, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti, doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.