Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2140/14
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.12.2019
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nitrianske Hrnčiarovce
Katastrálne územie:Nitrianske Hrnčiarovce
Číslo listu vlastníctva:1832,2445,2446,3904,3905

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
208811474záhrada, LV 1832
62627980orná pôda, LV 2445
8557700orná pôda, LV 2446
62310610orná pôda, LV 3904
625/10024000orná pôda, LV 3904
625/2007370orná pôda, LV 3904
624/1009980orná pôda, LV 3905
624/2001960orná pôda, LV 3905

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Varga Dušan422, 95106 Dolný VinodolLV 1832, podiel 9/80
Varga Dušan422, 95106Dolný VinodolLV 2445, podiel 1/16
Varga Dušan422, 95106Dolný VinodolLV 2445, podiel 1/20
Varga Dušan422, 95106Dolný VinodolLV 2446, podiel 1/8
Varga Dušan422, 95106Dolný VinodolLV 2446, podiel 1/10
Varga Dušan422, 95106Dolný VinodolV 3904, podiel 1/16
Varga Dušan422, 95106 Dolný VinodolLV 3904, podiel 1/20
Varga Dušan422, 95106 Dolný VinodolLV 3905, podiel 1/16
Varga Dušan422, 95106 Dolný VinodolLV 3905, podiel 1/20

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:921.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:921.00
Výška zábezpeky:460.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 214014
Najnižšie podanie:921.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK45 5600 0000 0071 3240 2003,VS 214014
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Podľa ustanovenia § 153 ods. 1 Exekučného poriadku vydražiteľ súboru nehnuteľnosti musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Dražené nehnuteľnosti majú závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie, a to: F. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nitra, obec Nitrianske Hrnčiarovce, k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, vedená Okresným úradom Nitra– katastrálny odbor, na LV č. 3904, ako: Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/16 k predmetným nehnuteľnostiam je v spoluvlastníctve povinného Varga Dušan, rod. Varga, nar.15.07.1965, č.s.422, 951 06 Dolný Vinodol, štátny občan SR, štátna príslušnosť slovenská. - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení s § 96 ods.4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava (IČO: 36 361 518) cez EKN parc.č. 625/100 v rozsahu vyznačenom v GP č. 579/2012, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č. 246 na trase Nitra 2-Rz Zlaté Moravce podľa Z 8912/12. -228/13, V 2116/18 - 238/18, ktoré vzniklo na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. G. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nitra, obec Nitrianske Hrnčiarovce, k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, vedená Okresným úradom Nitra– katastrálny odbor, na LV č. 3904, ako: Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k predmetným nehnuteľnostiam je v spoluvlastníctve povinného Varga Dušan, rod. Varga, nar.15.07.1965, bytom Benkova 1, 949 01 Nitra, štátny občan SR, štátna príslušnosť slovenská - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení s § 96 ods.4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava (IČO: 36 361 518) cez EKN parc.č. 625/100 v rozsahu vyznačenom v GP č. 579/2012, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č. 246 na trase Nitra 2-Rz Zlaté Moravce podľa Z 8912/12. -228/13, V 2116/18 - 238/18, ktoré vzniklo na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. H. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nitra, obec Nitrianske Hrnčiarovce, k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, vedená Okresným úradom Nitra– katastrálny odbor, na LV č. 3905, ako: Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/16 k predmetným nehnuteľnostiam je v spoluvlastníctve povinného Varga Dušan, rod. Varga, nar.15.07.1965, č.s.422, 951 06 Dolný Vinodol, štátny občan SR, štátna príslušnosť slovenská. - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení s § 96 ods.4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava (IČO: 36 361 518) cez EKN parc.č. 625/100 v rozsahu vyznačenom v GP č. 579/2012, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č. 246 na trase Nitra 2-Rz Zlaté Moravce podľa Z 8912/12. -228/13, V 2116/18 - 238/18, ktoré vzniklo na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. I. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nitra, obec Nitrianske Hrnčiarovce, k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, vedená Okresným úradom Nitra– katastrálny odbor, na LV č. 3905, ako: Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k predmetným nehnuteľnostiam je v spoluvlastníctve povinného Varga Dušan, rod. Varga, nar.15.07.1965, č.s.422, 951 06 Dolný Vinodol, štátny občan SR, štátna príslušnosť slovenská. - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení s § 96 ods.4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava (IČO: 36 361 518) cez EKN parc.č. 625/100 v rozsahu vyznačenom v GP č. 579/2012, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č. 246 na trase Nitra 2-Rz Zlaté Moravce podľa Z 8912/12. -228/13, V 2116/18 - 238/18, ktoré vzniklo na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v súlade s EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:po udelení príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.12.201908:30Nitrianske Hrnčiarovce

Ďalšie informácie

Nakoľko predmetom dražby je súbor nehnuteľností v spoluvlastníckych podieloch, podľa ust. § 166 ods. 2 Exekučného poriadku : „Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Obhliadka súboru nehnuteľností, ktorý sa bude dražiť, sa uskutoční dňa 06.12.2019 o 08:30 hod. v obci Nitrianske Hrnčiarovce, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti, doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.