Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 307/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ingr Jozef
Ulica:Wolkova 4
PSČ + Obec:85101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Wolkrova 4
PSČ + Obec:85101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Obec:NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Katastrálne územie:Nové Mesto nad Váhom
Číslo listu vlastníctva:2925

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5589/21043záhrada
559011zastavaná plocha a nádvorie
1486/12158orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Viera Kozárová a Milan KozárHrachovište 151, 915 15 Hrachovište1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:25600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:25600.00
Výška zábezpeky:12800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005050306975
Najnižšie podanie:25600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005050306975
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady (nie sú nám známe).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražená nehnuteľnosť bude do užívania odovzdaná vydražiteľovi ihneď po schválení dražobnej zápisnice súdom. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.11.201911:30Nové Mesto nad Váhom

Ďalšie informácie