Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:392EX 96/17
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Martišík Andrej
Ulica:Samoty 1061
PSČ + Obec:02001 Púchov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Samoty 1061
PSČ + Obec:02001 Púchov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Piešťany
Obec:Borovce
Katastrálne územie:Borovce
Číslo listu vlastníctva:1672

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
16864032orná pôdaparcela registra KNC

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Peter JurčoHurbanova 156/68, 916 01 Stará Turá1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4270.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2135.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:2135.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Podľa § 150 ods. 1 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže po udelení príklepu ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na vydražiteľa prechádzajú závady a úžitky z nehnuteľnosti, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.11.201909:00priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (podľa § 140 a nasl. Exekučného poriadku) Nakoľko sa na dražbe konanej dňa 14.10.2019 o 10:00 hod. neurobilo ani najnižšie podanie, a z toho dôvodu bola dražba neúspešná, týmto podľa ustanovenia § 145 ods. 1 Exekučného poriadku vo veci exekúcie 392EX 96/17, sp. zn. súdu 75Ek/105/2017 určujem ďalší termín dražby, ktorá sa uskutoční dňa 26.11.2019 o 10:00 hod. v sídle Exekútorského úradu JUDr. Andreja Martišíka na adrese Samoty 1061, 020 01 Púchov I. Predmet dražby Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1672, okres: Piešťany, obec: Borovce, katastrálne územie: Borovce, a to: parcela KNC č. 1686 – orná pôda o výmere 4032 m2 ktoré sú vo vlastníctve povinného Peter Jurčo, Hurbanova 156/68, 916 01 Stará Turá, nar.: 04.12.1953, SR v podiele 1/1 Označenie príslušenstva nehnuteľnosti: žiadne príslušenstvo nehnuteľnosti nebolo zistené II. Cena predmetu dražby Všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom č. 15/2019 zo dňa 12.06.2019, ktorý vypracovala Ing. Jarmila Prekopová, Šafárikova 20, 911 08 Trenčín, znalec v odbore: 29 00 00 Poľnohospodárstvo – odvetvie: 29 01 01 Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, evidenčné číslo znalca 91284 činí 4270,- EUR (slovom: Štyritisícdvestosedemdesiat EUR). Najnižšie podanie na dražbe bude v súlade s § 145 ods. 1 Exekučného poriadku tvoriť polovica ceny určenej znaleckým posudkom, čo činí sumu 2135,- EUR (slovom: Dvetisícstotridsaťpäť EUR). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. III. Dražobná zábezpeka Výška dražobnej zábezpeky činí 2135,- EUR (slovom: Dvetisícstotridsaťpäť EUR). Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku, a to v hotovosti alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora nasledovne: Pri zložení v hotovosti sa zábezpeka musí zložiť vkladom na účet exekútora č. SK1002000000003127354651, SWIFT: SUBASKBX, ktorý je vedený vo VÚB, a.s. pod VS 9617 najneskôr v deň konania dražby do času začatia dražby a do poznámky pre prijímateľa sa musí uviesť text „dražobná zábezpeka“ a meno a priezvisko, resp. názov osoby, ktorá chce ako záujemca dražiť predmet dražby na dražbe (vzor textu poznámky: „dražobná zábezpeka Ferko Mrkvička“, resp. „dražobná zábezpeka Firma s.r.o.“). Dokladom o zložení zábezpeky v tomto prípade je doklad vystavený bankou o vklade finančných prostriedkov na uvedený účet exekútora. Adresou miesta, kde môže byť dražobná zábezpeka zložená je aktuálna adresa sídla Všeobecnej úverovej banky, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. uvedená v Obchodnom registri alebo adresa ktorejkoľvek jej pobočky, pričom zloženie zábezpeky je možné realizovať iba počas otváracích dní a im prislúchajúcich hodín uvedenej banky. Pri zložení prevodom na účet exekútora sa zábezpeka musí zložiť prevodom na účet súdneho exekútora č. SK1002000000003127354651, SWIFT: SUBASKBX, ktorý je vedený vo VÚB, a.s. pod VS 9617, a to tak, aby finančné prostriedky zodpovedajúce výške zábezpeky boli pripísané na uvedený účet exekútora najneskôr jeden deň pred dňom konania dražby a do poznámky pre prijímateľa sa musí uviesť text „dražobná zábezpeka“ a meno a priezvisko, resp. názov osoby, ktorá chce ako záujemca dražiť predmet dražby na dražbe (vzor textu poznámky: „dražobná zábezpeka Ferko Mrkvička“, resp. „dražobná zábezpeka Firma s.r.o.“). Dokladom o zložení zábezpeky pre tento prípad je výpis z predmetného účtu exekútora. IV. Vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka bude vrátená záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom nasledovne: Ak bola zábezpeka zložená prevodom na účet exekútora, potom bude táto zábezpeka vrátená na účet, z ktorého bola na účet exekútora poukázaná, a to v lehote do 10 pracovných dní od skončenia dražby. Ak bola zábezpeka zložená vkladom na účet exekútora, potom bude táto zábezpeka vrátená v lehote do 10 pracovných dní od skončenia dražby na účet, ktorý exekútorovi písomne oznámi, v deň dražby bezodkladne po jej skončení, záujemca o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom. Inak bude zábezpeka vrátená poštovou poukážkou na adresu záujemcu o dražbu, ktorý nie je vydražiteľom, a to v lehote do 10 pracovných dní od skončenia dražby. V. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie vkladom alebo prevodom na účet súdneho exekútora č. SK1002000000003127354651, SWIFT: SUBASKBX, ktorý je vedený vo VÚB, a.s. pod VS 9617 v lehote do 7 dní odo dňa udelenia príklepu. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Najvyššie podanie sa považuje za uhradené až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet exekútora. VI. Závady, ktoré vydražiteľ prevezme bez započítania na najvyššie podanie Na vydražiteľa prechádzajú závady a úžitky z nehnuteľnosti, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného. Vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie nasledovné závady: Neboli zistené žiadne závady, ktoré by mal vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie. Obhliadka Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční dňa 08.11.2019 o 09:00 hod. priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujemcovia o obhliadku sa zídu pred Obecným úradom Borovce sídliacim na adrese Borovce 168, 922 09 Borovce. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné aspoň dva dni vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to podaním adresovaným súdnemu exekútorovi (poštou, do dátovej schránky alebo na e-mailovú adresu exekucie@eupu.sk). Výzva povinnému Povinného vyzývam, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti. Povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. Vyzývam Všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. Veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Ak veritelia nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Všetkých, ktorí môžu uplatniť práva, ktoré nepripúšťajú dražbu, aby sa uplatnenie týchto práv preukázalo pred začatím dražby, inak sa takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Upozorňujem Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Podmienky dražby Prezentácia účastníkov dražby V deň konania dražby sa v mieste sídla exekútorského úradu uskutoční prezentácia účastníkov dražby so začiatkom od 09:30 hod. a ukončenie prezentácie bude o 10:00 hod.. Po ukončení prezentácie už nebudú ďalší záujemcovia o dražbu pripustení k dražbe. Dražiť môže právnická a fyzická osoba, ktorá zložila dražobnú zábezpeku. Fyzická osoba musí byť spôsobilá na právne úkony. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Pri prezentácií účastníkov dražby je nevyhnutné na overenie totožnosti účastníka dražby predložiť súdnemu exekútorovi platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Fyzické osoby - podnikatelia sú povinné okrem platného dokladu totožnosti predložiť aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie podnikať (napr. živnostenský list). Právnické osoby sú povinné okrem platného dokladu totožnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu predložiť aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z príslušného registra, v ktorom je táto právnická osoba zapísaná (napr. výpis z Obchodného registra), resp. iného dokladu, z ktorého bude preukázané kto je jej štatutárnym orgánom a akým spôsobom tento štatutárny orgán koná za túto právnickú osobu. Oprávnenie zastupovať záujemcu na dražbe inou osobou musí byť pri prezentácií účastníkov dražby preukázané plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa (t. j. osoba, ktorá plnú moc udelila). Ak sa záujemca o dražbu nechal zastupovať právnickou osobou, je potrebné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého bude preukázané kto je jej štatutárnym orgánom a akým spôsobom tento štatutárny orgán koná za túto právnickú osobu. Dražba Po zložení zábezpeky exekútor vyzve záujemcov, aby dražili. Draží sa za podmienok uvedených v tejto vyhláške a podľa pokynov exekútora. Podľa § 144 ods. 3 Exekučného poriadku dražiť nemôže exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vydražiteľ uvedený v § 143 ods. 1 a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis. Podľa § 144 ods. 4 Exekučného poriadku sa dražba koná dovtedy, kým dražitelia robia podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, kým exekútor neudelí príklep. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Podľa § 146 ods. 1 Exekučného poriadku príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z týchto dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí sa príklep jemu. Podľa § 150 ods. 1 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže po udelení príklepu ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhodne súd spolu s rozhodnutím o príklepe. Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Ak so zreteľom na vznesené námietky súd udelenie príklepu neschváli, exekútor pokračuje v dražbe vyvolaním predposledného podania, a ak sa urobilo len najnižšie podanie, tak týmto podaním. O termíne pokračovania v dražbe upovedomí osoby uvedené v § 147 ods. 1 Exekučného poriadku aspoň 15 dní vopred. Podľa § 150 ods. 2 Exekučného poriadku, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Táto dražobná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli súdneho exekútora dňa 22.10.2019. V Púchove dňa 22.10.2019 JUDr. Andrej Martišík súdny exekútor Táto dražobná vyhláška doručí: - osobám podľa § 141 Exekučného poriadku