Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:145/13
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žarnovica
Obec:Malá Lehota
Katastrálne územie:Malá Lehota
Číslo listu vlastníctva:1354

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1143/12030Orná pôdaOrná pôda
1143/21340Trvalé trávne porastyTrvalé trávne porasty

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tóthová (teraz Votavová) Monika r. BenkováChmeľová dolina 193/4, 949 01 Nitra1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:143.76
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:143.76
Výška zábezpeky:71.88
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 14513
Najnižšie podanie:143.76
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 14513
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženého spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:S výnimkou prechodu vlastníckeho práva k draženému spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnostiach neprechádzajú na vydražiteľa žiadne závady ani úžitky z dražených nehnuteľností.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.11.201910:00v mieste nehnuteľností v obci Malá Lehota

Ďalšie informácie

Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.