Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 19/16
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kubešová Zuzana
Ulica:Streďanská 4055
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Streďanská 4055
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Partizánske
Obec:Kolačno
Katastrálne územie:Kolačno
Číslo listu vlastníctva:863

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
882773/10rodinný dom
882773/11rodinný dom
882773/12rodinný dom
882773/13rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ištvánová Eva, rod. IštvánováPartizánske1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1990.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1990.00
Výška zábezpeky:995.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1302000000002045531154
Najnižšie podanie:1990.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1302000000002045531154
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení exekútora je možné ujať sa držby nehnuteľnosti
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.11.201910:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

spoluvlastník nehnuteľnosti uplatnil predkupné právo