Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 514/13
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Bánovce nad Bebravou
Obec:Brezolupy
Katastrálne územie:Brezolupy
Číslo listu vlastníctva:LV 155

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
421370Záhradyv podiele 1/2
43554Zastavané plochy a nádvoriav podiele 1/2

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
674310dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dušan KováčK nemocnici 36/20, Bánovce nad Bebravou1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18789.53
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:18789.53
Výška zábezpeky:9394.77
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002, VS: 51413
Najnižšie podanie:18789.53
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002, VS: 51413
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti bude stanovená na základe predchádzajúceho dohovoru v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.