Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 695/2006
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rus Marko
Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Čoltovo
Katastrálne územie:Čoltovo
Číslo listu vlastníctva:107

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
432/2453Zastavané plochy a nádvoria
432/21185Zastavané plochy a nádvoria
432/2264Zastavané plochy a nádvoria
432/2327Zastavané plochy a nádvoria
432/2421Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
144432/22rodinný dom
432/23hospodárska budova
432/24garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Fodorová ZlaticaGemerská Hôrka 1381/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3860.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3860.00
Výška zábezpeky:1930.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 pod VS:6952006
Najnižšie podanie:3860.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 pod VS:6952006
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.11.201910:00v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie