Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:41EX 915/04
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Majchrák Štefan
Ulica:Lermontovova 17
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lermontovova 17
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Trenčín
Obec:Trenčín
Katastrálne územie:Trenčín
Číslo listu vlastníctva:7767

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2112/62258záhrada
2112/638zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
69462112/6319záhradná chatka

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Eena Nikolajevna KoščováKavkazkaia 5a, Zalesnyi, Kazaň, Rusko1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.09.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1325.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1325.00
Výška zábezpeky:663.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7583300000002101687461
Najnižšie podanie:1325.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7583300000002101687461
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.11.201909:00Miestom stretnutia je sídlo EXU, Lermontovova 17, Bratislava a následne presun na draženú parcelu.

Ďalšie informácie