Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 533/2011
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Slavošovce
Katastrálne územie:Slavošovce
Číslo listu vlastníctva:781

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1930/59141zastavaná plochabytový dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2691930/59bytový dombyt č. 5 2.posch.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kroščen Stanislav a Kroščenová vieraSlavošovce 2691/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6320.00
Výška zábezpeky:3160.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 5332011
Najnižšie podanie:6320.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 5332011
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.12.201909:30Slavošovce 269

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o 2 - izbový byt s príslušenstvom po rekonštrukcií. Podlahová plochy bytu je 46,00 m2.