Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 539/2011
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Slavošovce
Katastrálne územie:Slavošovce
Číslo listu vlastníctva:871

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1960/50zastavané plochybytový dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2801960/5bytový dombyt č. 40,8.posch.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Sedlák Marián a Sedláková IvetaSlavošovce 2801/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11100.00
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 5392011
Najnižšie podanie:11100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 5392011
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.12.201909:00Slavošovce 280

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o 3-izbový byt s príslušenstvom v pôvodnom stave. Podlahová plochy bytu je 76,556 m2.