Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 722/13
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Vargová Marianna
Ulica:Hviezdoslavova 1234/4
PSČ + Obec:07501 Trebišov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hviezdoslavova 1234/4
PSČ + Obec:07501 Trebišov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Krásnohorské Podhradie
Katastrálne územie:Krásnohorské Podhradie
Číslo listu vlastníctva:1355

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
355116807orná pôdaparcela registra C
367819006orná pôdaparcela registra C

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Longauerová Svetlana, nar. 15.10.1976Hlavná 37, 049 41 Pača1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11474.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:5737.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 3503 3974 0622, variabilný symbol 72213
Najnižšie podanie:11474.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 3503 3974 0622, variabilný symbol 72213
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Týmto okamihom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota dražených nehnuteľností je určená za obidve parcely spolu. Dražobná zábezpeka musí byť zložená na bezúročný účet súdneho exekútora vedený vo VÚB, a.s., pobočka Trebišov č. IBAN: SK60 0200 0000 3503 3974 0622, variabilný symbol 72213, najneskôr 1 deň pred konaním dražby. Zábezpeku možno zložiť aj v hotovosti do pokladne exekútora na exekútorskom úrade v deň konania dražby v dražobnej miestnosti najneskôr 30 minút pred konaním dražby.