Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1672/2010
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Jakubec Ladislav
Ulica:Zámocká 30
PSČ + Obec:81101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Zámocká 30
PSČ + Obec:81101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava- mestská časť Petržalka
Katastrálne územie:Petržalka
Číslo listu vlastníctva:2982

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1998276zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
1999276zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
305619989 - bytový domByt č. 33, Vchod: Budatínska 55, 2. poschodie, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na píslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6993/335664
305619999 - bytový domByt č. 33, Vchod: Budatínska 55, 2. poschodie, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na píslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6993/335664

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Agh ŠtefanBudatínska 55, Bratislava1/1
Aghová AnnaBudatínska 55, Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:129000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:129000.00
Výška zábezpeky:64500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.: 2117413/7500, IBAN: SK7875000000000002117413,VS: 16722010
Najnižšie podanie:129000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.: 2117413/7500, IBAN: SK7875000000000002117413,VS: 16722010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a zaplatení najvyššieho podania.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.12.201915:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je byt č. 33, nachádzajúci sa na 2. poschodí bytového domu, súpisné číslo 3056, parc. číslo 1998 a 1999, zapísaný na LV č. 2982, okres Bratislava V, obec Bratislava - mestská časť Petržalka, katastrálne územie Petržalka a to spolu s príslušným podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti: 6993/335664. Uvedený byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve povinného Agh Štefan a Aghová Anna, v podiele 1/1. Obhliadka dražených nehnuteľností sa uskutoční dňa 17.12.2019 o 15:00 hod. v mieste nehnuteľností za prítomnosti exekútora, alebo jeho zamestnancov po predchádzajúcom prihlásení u exekútora. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedeného v Československej obchodnej banke, a.s. č.: 2117413/7500, IBAN: SK7875000000000002117413, VS: 16722010, alebo v hotovosti do pokladne exekútora. V y z ý v a m 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov, 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať, 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa, 4. povinného, aby umožnil vykonanie obhliadky draženej nehnuteľnosti v čase uvedenom v tejto dražobnej vyhláške; exekútor alebo jeho zamestnanec je oprávnený vymôcť si za účelom obhliadky prístup na dražené nehnuteľnosti. U p o z o r n e n i e Osoby, ktoré majú k nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z takých dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí príklep jemu.