Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX-983/08
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Laclavíková Hildegarda
Ulica:Slovenská 52
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Slovenská 52
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Sabinov
Obec:Sabinov
Katastrálne územie:Sabinov
Číslo listu vlastníctva:1292

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
116489záhrady
1165329zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
286116510rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Miščík FrantišekMieru 21, Sabinov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:77100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:77100.00
Výška zábezpeky:38550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7511000000002625729693, VS:98308
Najnižšie podanie:77100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7511000000002625729693, VS:98308
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľnosti na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na dražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.12.201915:00Hollého 286/10, Sabinov

Ďalšie informácie

Vyzývam všetky osoby odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. V opačnom prípade sa na nároky týchto osôb bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.