Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 108/09
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Pinter Miroslav
Ulica:Bradáčova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bradáčova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Senec
Katastrálne územie:Senec
Číslo listu vlastníctva:LV č. 1709

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1374/1333zastavaná plocha a nádvoriepozemok
1374/2134zastavaná plocha a nádvoriepozemok

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
21181374/210rodinný dom, prev. baru

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Cyril TalapkaHečkova 2118/1001/1
Kamila TalapkováHečkova 2118/1001/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:201000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:201000.00
Výška zábezpeky:100500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN : SK64 0900 0000 0050 3678 2924, VS 10809
Najnižšie podanie:201000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN : SK64 0900 0000 0050 3678 2924, VS 10809
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie (§ 153 ods. 1), ako aj odhad závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie (§ 153 ods. 2), vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva viaznuce na nehnuteľnosti - neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ustanovenia o odovzdaní vydražených nehnuteľností : po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.12.201909:30Obhliadka draženej nehnuteľnosti sa uskutoční po podaní písomnej žiadosti záujemcu dražiť nehnuteľnosť a je doručená exekútorovi najneskôr jeden pracovný deň pred termínom obhliadky. Termín obhliadky je určený na deň 05.12.2019 začiatok o 9.30 hod.

Ďalšie informácie