Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 3460/2010
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Štorek Jozef
Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:Veľké Ripňany
Katastrálne územie:Veľké Ripňany
Číslo listu vlastníctva:471

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
286340zastavaná plocha a nádvorie
288626záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
91286rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Škorík Fedor925 55 Vinohrady nad Váhom č. 4771/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:17900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:17900.00
Výška zábezpeky:6265.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Najnižšie podanie:12530.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.12.201913:00Veľké Ripňany

Ďalšie informácie

Záujem o prehliadku nehnuteľnosti je nutné oznámiť kancelárii súdneho exekútora.