Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:349 EX 252/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuricová Lucia
Ulica:Nám. Slobody 59
PSČ + Obec:02201 Čadca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Námestie Slobody 59
PSČ + Obec:02201 Čadca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Liptovský Mikuláš
Obec:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Liptovský Mikuláš
Číslo listu vlastníctva:8543

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7121/41203zastavaná plocha a nádvorie
7121/441254zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
19217121/4administratívna budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
BRAAND GROUP, s.r.o., IČO:45262357Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:224000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:224000.00
Výška zábezpeky:112000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7709000000005031719387
Najnižšie podanie:224000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7709000000005031719387
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ak súd udelenie príklepu schválil, a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie včas, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.12.201910:00Liptovský Mikuláš

Ďalšie informácie