Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:130EX 1270/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pekár Ľubomír
Ulica:P.Pázmáňa 49/3
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.12.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:P. Pázmáňa 49/3
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Šaľa
Obec:Selice
Katastrálne územie:Šók
Číslo listu vlastníctva:817

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
460/33500zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1088460/3310rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Oláhová Klaudia, r. Oláhová, nar. 26.11.1974A. Moyzesa 1088, Selice, 925 751/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11602.05
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11602.05
Výška zábezpeky:5801.03
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6611110000006715716034
Najnižšie podanie:11602.05
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6611110000006715716034
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.11.201910:15Selice, súpisné č. 1088, ul. A. Moyzesa

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku uhraďte prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Šaľa, č.ú.: SK6611110000006715716034, variabilný symbol: 127018. Neúspešnému záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom bude zábezpeka vrátená bankovým prevodom v lehote najneskôr 7 dní od termínu dražby. Dražobnú zábezpeku ste povinní zložiť tak, aby bola najneskôr dňa 10.12.2019 do 16.00 hod. pripísaná na účet súdneho exekútora v zmysle ust. § 339 ods.2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa táto povinnosť považuje za splnenú pripísaním na účet súdneho exekútora v jeho banke. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Pred dražbou je potrebné preukázať sa dokladom o zložení dražobnej zábezpeky. Zaplatenie najvyššieho podania : Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá sa začína dňom udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Šaľa, č.ú.: SK6611110000006715716034, variabilný symbol: 127018. Na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom dražby neviaznu žiadne závady ani vecné bremená. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Vyzývam všetky osoby , ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok, a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Vyzývam, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, ste preukázali pred začatím dražby, inak by sa také práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou naloží ako s výsledkom predaja. Inak podľa § 153 ods.3 Exekučného poriadku predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti 26.11.2019, o 10:15 hod., (LV č. 817) Selice súpisné č. 1088, ul.A. Moyzesa, Selice Vyzývam povinného, aby v určenom čase a mieste obhliadky umožnil záujemcom obhliadku, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.