Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1221/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kubát Bohumil
Ulica:Obchodná 7
PSČ + Obec:81106 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.12.2019
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Obchodná 7
PSČ + Obec:81104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Trnava
Katastrálne územie:Trnava
Číslo listu vlastníctva:7572

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4021/61628Zastavané plochy a nádvoria
4021/621Zastavané plochy a nádvoria
4021/73802Zastavané plochy a nádvoria
4021/71521Zastavané plochy a nádvoria
4021/71648Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hesko ErikNa hlinách 22, Trnava13/100

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10150.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10150.00
Výška zábezpeky:5075.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7275000000004013223594, VS 12212017, poznámka: Dražba
Najnižšie podanie:10150.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7275000000004013223594, VS 12212017, poznámka: Dražba
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na podiel na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženému podielu na nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky podielu na nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby (t.j. vecné bremená, nájomné práva).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženého podielu na nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom podielu na nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s podielom na nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ nadobudne podiel na nehnuteľnosti nezaťažený záložnými právami.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.12.201909:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Dražba spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 19.12.2019 o 10:30 hod. v sídle Exekútorského úradu JUDr. Bohumil Kubáta, súdneho exekútora na adrese Obchodná 7, 811 06 Bratislava. Všeobecná hodnota draženého podielu na nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom č. 164/2019 vypracovaným Ing. Antonom Fuzákom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku je vo výške 11.000,- € (slovom jedenásťtisíc eur). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktorých hodnota predstavuje sumu vo výške 850,- € (slovom osemsto päťdesiat eur), a ktorú vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s podielom na nehnuteľnosti, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Závada spojená s podielom na nehnuteľnosti vo forme vecného bremena je závada, ktorú vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie (§ 153 ods. 2 Exekučného poriadku). Najnižšie podanie za podiel na nehnuteľnosti na dražbe predstavuje po započítaní závady sumu vo výške 10.150,- € (slovom desaťtisíc stopäťdesiat eur). Dražobná zábezpeka pre dražený podiel na nehnuteľnosti je 50 % z ceny zistenej znaleckým posudkom – t.j. 5.075,- € (slovom päťtisíc sedemdesiatpäť eur). Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 10:00 hodiny, a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 12212017, poznámka: Dražba, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 10:15 hod. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 12212017, poznámka: Dražba vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dňa 11.12.2019 o 09:00 hod. na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického a písomného prihlásenia, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, Obchodná 7, 811 06 Bratislava; E-mail: kubat@sudnyexekutor.net; Tel.: +421 2 5245 4641-2., mobil: +421 948 489 400. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku v zmysle ust. IV. Výška dražobnej zábezpeky. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na podiel na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženému podielu na nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky podielu na nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby (t.j. vecné bremená, nájomné práva). Závady so započítaním na najvyššie podanie sú: a) Vecné bremeno za účelom priznania práva uloženia inžinierskej siete ˝ Verejného vodovodu - vetva V2-1˝, v rozsahu a za náhradu podľa geometrického plánu č. 107/2012, úradne overeného Správou katastra v Trnave pod č. 337/2012 a znaleckého posudku č. 37/2012 zo dňa 05.04.2012 vypracovaného Ing. Antonom Fuzákom, P.Pázmaňa 22, Trnava, znalcom v odbore stavebníctvo, v odvetví odhadu hodnoty nehnuteľností a hodnoty stavebných prác na pozemkoch registra C KN s parc.č. 4021/61, 4021/62 a 4021/73 v dľžke 8,55 m a ploche záberu 30 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností pozemkov registra C KN s parc.č. 4021/497, 4021/166, 4021/533, 4021/534 a 4021/177. b) Vecné bremeno za účelom priznania práva uloženia inžinierskej siete ˝ Verejného vodovodu - vetva V2-2˝, v rozsahu a za náhradu podľa geometrického plánu č. 119/2012, úradne overeného Správou katastra v Trnave pod č. 425/2012 a znaleckého posudku č. 44/2012 zo dňa 26.04.2012 vypracovaného Ing. Antonom Fuzákom, P.Pázmaňa 22, Trnava, znalcom v odbore stavebníctvo, v odvetví odhadu hodnoty nehnuteľností a hodnoty stavebných prác na pozemkoch registra C KN s parc.č. 4021/61, 4021/62 a 4021/73 v dľžke 8,57 m a ploche záberu 30,15 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností pozemkov registra C KN s parc.č. 4021/165, 4021/531, 4021/36, 4021/530 a 4021/532 - Z 4619/14 Mesto Trnava - Rozhodnutie o obmedzení vlastníckeho práva č. OSaŽP/4104-85989/2013/Jč právoplatné dňa 31.07.2014 - 7324/14. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženého podielu na nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na dražený podiel na nehnuteľnosti prístup. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženému podielu na nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. V zmysle ust § 166 ods. 2 Exekučného poriadku, spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu v zmysle ust § 166 ods. 3 Exekučného poriadku podlieha schváleniu súdom. Proti dražobnej vyhláške nie je možné vzniesť námietky a ani nie je proti nej prípustný opravný prostriedok.