Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:20191/2003
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mazúr Michal
Ulica:Štúrova 17
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štúrová 17
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Sabinov
Obec:Sabinov
Katastrálne územie:Sabinov
Číslo listu vlastníctva:1727

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2395/22zastavané plochy a nádvoria
2395/384zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
ALKPRES, sk, s.r.o. PrešovHlavná 62, Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:34642.83
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:34642.83
Výška zábezpeky:17321.42
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4311110000000100738010
Najnižšie podanie:34642.83
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4311110000000100738010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nájom vlastníka stavby na pozemku 2395/2 (stavba evidovaná na LV 3778 )
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do troch dní od doplatenia najvyššieho podania
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.12.201909:00na tvari miesta

Ďalšie informácie

Vyzývajú sa všetci , ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie , aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu konania dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývajú sa veritelia aby vyhlásili , či žiadajú zaplatenie v hotovosti , ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby , môže vydražiteľ ich dlh prevziať. Vyzývajú sa všetci , ktorí chcú uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu , aby ich preukázali pred začatím dražby., inak by sa také práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujú sa osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo , že ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia, udelením príklepu predkupné právo zaniká. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom , obhliadku dražených nehnuteľností. Spoluvlastník nehnuteľnosti , ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora , prípadne v hotovosti, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť.