Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1005/2012
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kubát Bohumil
Ulica:Obchodná 7
PSČ + Obec:81106 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Obchodná 7
PSČ + Obec:81106 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. RUŽINOV
Katastrálne územie:Ružinov
Číslo listu vlastníctva:3316

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
101023302/3620GARAZ

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Déči RudolfAntona Bernoláka 1597/2A, Chorvátsky Grob1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4870.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4870.00
Výška zábezpeky:2435.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4013223594/7500, VS 10052012, poznámka: DRAŽBA
Najnižšie podanie:4870.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4013223594/7500, VS 10052012, poznámka: DRAŽBA
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Na nehnuteľnosti neviazne časovo skoršie záložné právo, vydražiteľ nadobudne nehnuteľnosť bez zaťaženia záložným právom prednostného záložného veriteľa.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.12.201909:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota dražených nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom č. 47/2013 vypracovaným Ing. Stanislavom Melichárkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v spojení s odborným vyjadrením k hodnote predmetnej nehnuteľnosti znalcom Ing. Ľuborom Vargom a zároveň aj najnižšie podanie na dražbe je vo výške 4.870,00 € (slovom štyritisíc osemstosedemdesiat eur). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 8.45 hodiny a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora č. 4013223594/7500, VS 10052012, poznámka: DRAŽBA, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 8.45 hod. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. 4013223594/7500, VS 10052012, poznámka: DRAŽBA, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dňa 12.12.2019 o 09.00 hod na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického a písomného prihlásenia, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, Obchodná 7, 811 06 Bratislava, E-mail: urad@sudnyexekutor.net; Tel.: +421 2 5245 4641-2. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku v zmysle ust. IV. Výška dražobnej zábezpeky. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Proti dražobnej vyhláške nie je možné vzniesť námietky a ani nie je proti nej prípustný opravný prostriedok.