Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1912/2005
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Kežmarok
Obec:Spišská Belá
Katastrálne územie:Spišská Belá
Číslo listu vlastníctva:2525

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
803382zastavané plochy a nádvoria
804336záhrady

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hangurbadžo Juraj a HangurbadžováLýdiaSpišská Belá 701/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:5150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Najnižšie podanie:10300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Záujemcovia o prehliadku nehnuteľnosti sa môžu prihlásiť na telefónne číslo 0905 356976 a dohodnúť termín prehliadky.