Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 179/2015
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Rožňava
Katastrálne územie:Rožňava
Číslo listu vlastníctva:3989

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4068335zastavané plochybytový dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
18684068bytový dombyt č. 19, 1.posch.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
mal. Kristína ČižmárikováZakarpatská 7, Rožňava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:31500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:31500.00
Výška zábezpeky:15750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 1792015
Najnižšie podanie:31500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 1792015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bet započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní po schválení príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.12.201910:00Rožňava, Zakarpatská 7

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o 3-izbový byt s príslušenstvom v pôvodnom stave. podlahová plochy bytu 64,86 m2.