Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 5/16
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Michnicová Anna
Ulica:Sartorisova 21
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.12.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Sartorisova 21
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Mýtna
Katastrálne územie:Mýtna
Číslo listu vlastníctva:1734

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
470884/220Budova sociálneho zariadenia
470884/320Skladové priestory
470884/420Administratívna budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
SK Kameňolomy s.r.o.Cesta na Divín 470/4, Mýtna1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3790.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:1895.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 1100 0000 0029 4546 3126
Najnižšie podanie:1895.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 1100 0000 0029 4546 3126
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.12.201911:00Cesta na Divín 470/4, Mýtna

Ďalšie informácie