Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 14213/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Falisová Eva
Ulica:Lermontovova 14
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.12.2019
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Lermontovova 14, EÚ JUDr.Eva Falisová
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava- m.č. Staré Mesto
Katastrálne územie:Staré Mesto
Číslo listu vlastníctva:5856

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
88801644zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
23038880bytový domobytný dom, byt č. 5 na 2. posch.,vo vchode Dunajská 2, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,na príslušenstve a spoluvlstnícky podiel k pozemku:106/10000

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ivanička Dušan, r.Ivanička Ing.Dunajská 2, Bratislava 81108, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:89700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:89700.00
Výška zábezpeky:44850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 1100 0000 002925876441,VS:142132017,pozn:dražobná zábezpeka
Najnižšie podanie:89700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 1100 0000 002925876441,VS:142132017,pozn:dražba
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Neboli zistené žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítanie na najvyššie podanie ( ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku), ako aj závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie ( ust. 153 ods. 2 Exekučného poriadku).Na LV č.5856 v časti C je zapísané záložné právo v prospech Hl.m.SR Bratislavy, IČO 00 603 481 na nesplatenú časť ceny bytu do 28.01.2023 podľa V-4347/13
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli,stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.11.201915:30na mieste, kde sa nachádza dražená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti bola zistená znaleckým posudkom č. 10/2019 vypracovaným Ing. Eduardom Sahánkom,v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a zároveň aj najnižšie podanie za nehnuteľnosť na dražbe je vo výške 89.700 € (slovom osemdesiatdeväťtisícsedemsto eur). Najnižšie podanie v zmysle ust. §142 ods.2 zákona NR SR č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Dražobná zábezpeka pre draženú nehnuteľnosť je v zmysle ust. § 142 ods. 1 Exekučného poriadku polovica najnižšieho podania určeného podľa ust. 142 ods. 2 Exekučného poriadku ( t.j. 50 % z ceny zo všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom–t.j. v sume 44.850,-€ (slovom štyridsaťštyritisícosemstopäťdesiat Eur). Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti do rúk súdneho exekútora, alebo prevodom peňažných prostriedkov na osobitný účet súdneho exekútora č. SK73 1100 0000 002925876441 , vedený v Tatra banke, a.s , VS 142132017, poznámka: Dražobná zábezpeka, najneskôr v deň konania dražby do 09:30 hodiny. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr pred začiatkom dražby, t.j. do 09:30 hod. Vydražiteľ je povinný uhradiť najvyššie podanie v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č.ú.: SK73 1100 0000 00 292 5876 441, vedený v Tatra banke, a.s, VS 142132017, poznámka: Dražba, alebo do pokladne súdneho exekútora. Obhliadka nehnuteľnosti pre záujemcov sa uskutoční dňa 26.11.2019 o 15.30 hod. na mieste, kde sa nachádza dražená nehnuteľnosť. Iný, ako dražobnou vyhláškou stanovený termín obhliadky nehnuteľnosti je možné dohodnúť na základe písomného oznámenia adresovaného exekútorskému úradu, osobne na exekútorskom úrade, emailom, prípadne telefonicky. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová - súdny exekútor, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava; E-mail: eva.falisova@ske.sk; Tel.: 02/5464 0221, 02/ 2078 7338. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku v zmysle vyššie uvedených podmienok s výnimkou osôb uvedených v ust. §144 ods. 3 Exekučného poriadku. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Proti dražobnej vyhláške nie je možné vzniesť námietky a ani nie je proti nej prípustný opravný prostriedok.