Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:083EX 101/05-P
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kohút Peter
Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Radvaň
Číslo listu vlastníctva:6165

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
478/2458záhrady1/2 z celku, záhrada za domom
478/3427zastavané plochy a nádvoria1/2 z celku, pozemok pod domom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Milan RiečanMalachovská cesta 2261/72, 974 05 Banská Bystrica1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:14600.00
Výška zábezpeky:7300.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Najnižšie podanie:14600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:- Exekučné záložné právo súdneho exekútora JUDr. Kohút v konaní č. EX 101/05 pre J. Kuchár - Exekučné záložné právo JUDr. Stacho v konaní č. 1875/11 pre VŚZP a.s. - Záložné právo Daňový úrad Banská Bystrica - Záložné právo Daňový úrad banská Bystrica - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý v konaní č. 16400/10u pre EOS KSI Slovensko s.r.o. - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý v konaní č. EX 7315/11u pre EOS KSI Slovensko s.r.o.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať vydraženej nehnuteľnosti ihneď po udelení príklepu, o čom je povinný informovať exekútora. Vlastníctvo prechádza až schválením udeleného príklepu súdom. Stavba na pozemku, ktorá nie je predmetom dražby je obývaná jej vlastníkom.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:udelením príklepu zanikajú nasledovné závady: - Exekučné záložné právo súdneho exekútora JUDr. Kohút v konaní č. EX 101/05 pre J. Kuchár - Exekučné záložné právo JUDr. Stacho v konaní č. 1875/11 pre VŚZP a.s. - Záložné právo Daňový úrad Banská Bystrica - Záložné právo Daňový úrad banská Bystrica - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý v konaní č. 16400/10u pre EOS KSI Slovensko s.r.o. - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý v konaní č. EX 7315/11u pre EOS KSI Slovensko s.r.o.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.12.201914:00Malachovská cesta 72, Banská Bystrica

Ďalšie informácie

!!! Stavba na nehnuteľnosti, nie je predmetom dražby!!! Táto je reálne užívana a obývaná jej majiteľom.