Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX7/2013
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Slopovská Angelika
Ulica:SNP 13, P.O.BOX 86
PSČ + Obec:81000 Bratislava 1

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.01.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. SNP 13
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - Ružinov
Katastrálne územie:Trnávka
Číslo listu vlastníctva:LV363

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
14807/36406zastavané plochy a nádvoria
14807/37395záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
473214807/36rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Červeňanská Eva, JUDr.Legionárska 1/1, 83102 Bratislava1/1
Červeňanský Ján, JUDr.Legionárska 1/1, 83102 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:291000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:291000.00
Výška zábezpeky:145500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002622520165
Najnižšie podanie:291000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5311000000002622520165
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:pri udelení príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.12.201910:00Beckovská 28, Bratislava

Ďalšie informácie