Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 477/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.01.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Liptovský Mikuláš
Obec:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Palúdzka
Číslo listu vlastníctva:5103

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2099/132963zastavané plochy a nádvoriaLV č. 5103, podiel 1/1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., IČO: 31560750Ulica 1. Mája 724/109, Liptovský Mikuláš1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:42304.59
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:42304.59
Výška zábezpeky:21152.30
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002
Najnižšie podanie:42304.59
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti bude stanovená na základe predchádzajúceho dohovoru, v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.