Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX17/2016-27
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Karas Jozef
Ulica:Sládkovičova 1423/7
PSČ + Obec:06601 Humenné

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Sládkovičová 1423/7
PSČ + Obec:06601 Humenné

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Lastomír
Katastrálne územie:Lastomír
Číslo listu vlastníctva:1028,1848

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1317/92847zastavané plochy a nádvoriaLV č.1028, podiel 1/2
1317/93490zastavané plochy a nádvoriaLV č. 1028, podiel 1/2
1317/2051258záhradyLV č. 1028, podiel 1/2
1317/316163zastavané plochy a nádvoriaLV č. 1028, podiel 1/2
1317/339225zastavané plochy a nádvoriaLV č. 1028, podiel 1/2
171/632zastavané plochy a nádvoriaLV č. 1848, podiel 1/1

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
501317/93rodinný domLV č. 1028, podiel 1/2
01317/339rozostavaná stavbaLV č. 1028, podiel 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Holeša Anton, MUDr.Lastomír č.501/2
Holeša Anton, MUDr.Lastomír č. 501/1
Holešová Slavomíra, MUDr.Lastomír č. 501/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:66000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:66000.00
Výška zábezpeky:33000.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000086909185, GIBASKBX, VS17/2016
Najnižšie podanie:66000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK380900 0000 0000 8690 9185, GIBASKBX
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad. V zmysle znaleckého posudku č. 22/2019, znalca Ing. Mariána Furdu a LV, na nehnuteľnosti je zriadené záložné právo banky VÚB a.s. Bratislava, IČO: 31320155, Mlynské nivy I, zriadené záložné právo exekútorom
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Zaplatením najvyššieho podania, schválení príklepu súdom a jeho zápis nadobudnutia spoluvlastníckeho práva Okresným úradom, katastrálny odbor Michalovce
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu súdnym exekútorom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.12.201914:00Lastomír č. 50, okr. Michalovce

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti Na obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné sa 2 dni vopred telefonicky nahlásiť na telefónne číslo 057/7720218 a obhliadka sa bude v prípade záujmu konať dňa 13.12.2019 v čase od 14,00 hod do 15,00 hod v priestoroch nehnuteľnosti. Zároveň vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti podľa § 141 ods. 6/EP je prípustné vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu povinného k nehnuteľnostiam je určená znaleckým posudkom č. 22/2019 vypracovaným dňa 27.3.2019, znalcom: Ing. Furda Marián, SNP 7, Michalovce, Odbor : stavebníctvo, odvetvie : pozemné stavby a odhad nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov Min. spravodlivosti SR, ev. číslo znalca 910809, znížená právoplatným Uznesením Okresného súdu Michalovce sp. zn. 16Er/363/2016-36 zo dňa 2.9.2019 na sumu 66.000, 00 EUR. Výška dražobnej zábezpeky je 33.000,00 EUR, slovom tridsaťtritisíceur. Najnižšie podanie podľa § 145 ods. 1/EP je 66.000,00 EUR, slovom tridsaťtritisíceuro. Spôsob a lehota na zaplatenie - zloženie dražobnej zábezpeky -šekom alebo zložením alebo prevodom na depozitný účet súdneho exekútora č. ú.: 0086909185/0900 /SK38 0900 0000 0000 8690 9185, GIBASKBX/ , VS 172016 najneskôr dva dni pred konaním dražby. - zábezpeku je možno zložiť aj v hotovosti v eurách do pokladne exekútorského úradu, v sídle exekútorského úradu Sládkovičova 1423/7, 066 01 Humenné, alebo v deň konania dražby v dražobnej miestnosti exekútorského úradu najneskôr 30 min. pred začiatkom konania dražby. Exekútor vydá záujemcom pokladničný doklad o zložení zábezpeky. Podmienky účasti na dražbe Začiatok prezentácie účastníkov dražby je dňa 18.12.2019 od 9,30 hod. do 9,45 hod. v kancelárii exekútorského úradu. Dražiteľ, ktorý zložil zábezpeku najneskôr 30 min. pred dražbou sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo. Registrácia na dražbu – zápis dražiteľov je v deň konania dražby 18.12.2019 od 9,30 hod. do 9,45 hod. v kancelárii exekútorského úradu. Po uzavretí registrácie už nie je možné zúčastniť sa dražby ako dražiteľ, tomu záujemcovi, ktorý v určenej lehote nezložil zábezpeku, alebo nebol zaregistrovaný. Dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, fyzické a právnické osoby okrem osôb uvedených v § 144 ods. 3/EP. Dražiteľ je povinný sa preukázať -dokladom totožnosti -v prípade právnickej osoby sa vyžaduje originál alebo overená fotokópia výpisu z obchodného registra a plná moc podpísaná konateľom spoločnosti k zastupovaniu na dražbe -v prípade fyzickej osoby – podnikateľa originál alebo overená fotokópia živnostenského listu a plná moc podpísaná majiteľom firmy k zastupovaniu na dražbe -fyzické osoby – nepodnikatelia (súkromné osoby), ktoré majú záujem o draženie, sa vyzývajú, aby sa v prípade, že nemajú rozdelené BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) preukázali súhlasom manžela s kúpou nehnuteľnosti na dražbe, inak právny úkon bude neplatný v zmysle úst. § 145 ods. 1/OZ - dokladom o úhrade dražobnej zábezpeky (potvrdením banky o zložení zábezpeky, výpisom z účtu, zloženkou) Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie : bez závad. V zmysle znaleckého posudku a LV, na nehnuteľnosti je zriadené záložné právo banky VÚB a.s. Bratislava. IČO: 31320155, Mlynské Nivy 1 , zriadené exekučné záložné práva súdnym exekútorom : JUDr. Jozefom Karasom, EÚ Humenné, JUDr. Zora Ferdinandy, EÚ Košice. Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti : po udelení príklepu súdnym exekútorom Ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi: zaplatením najvyššieho podania, schválení príklepu súdom a jeho zápis nadobudnutia spoluvlastníckeho práva Okresným úradom – katastrálny odbor Michalovce. Zaplatenie najvyššieho podania Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na depozitný účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., č. ú.: 0086909185/0900 /SK38 0900 0000 0000 8690 9185, GIBASKBX/ , VS 172016 .Po udelení príklepu súdnym exekútorom prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Po udelení príklepu, sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženého podielu k nehnuteľnostiam. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým podielom nehnuteľností sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľnosti podľa § 143, ods. 1/EP. Opätovná dražba sa však nekoná, ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie pred vykonaním opätovnej dražby. Pri opätovnej dražbe platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie tvorí 75% z ceny najnižšieho podania určeného podľa § 143 ods. 2/EP. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods. 1/EP je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas (§152/EP). Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, v konaní možno pokračovať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od bezúspešnej dražby. Najnižšie podanie v takom prípade môže so súhlasom súdu tvoriť nižšia cena, ako je cena určená znaleckým posudkom, nie však nižšia ako polovica najnižšieho podania. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa. Upozornenie Podľa § 166 ods.2 / Exekučného poriadku, spoluvlastník uvedených nehnuteľnosti, môže zabrániť predaju podielu, ak do začiatku dražby do 18.12.2019 do 10,00 hod. zloží u exekútora v hotovosti , šekom alebo prevodom na depozitný účet exekútora uhradí sumu 66.000,00 EUR, t.j. výšku podielu, ktorý sa má vydražiť. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Zároveň žiadam obec, aby podstatný obsah tejto vyhlášky uverejnila spôsobom v mieste obvyklým. Neúspešným dražiteľom – záujemcom, ktorí zložili zábezpeku v hotovosti pred dražbou, sa vráti zábezpeka v hotovosti bezprostredne po dražbe a tým, ktorí zložili zábezpeku šekom alebo prevodom na depozitný účet, sa vráti zábezpeka najneskôr do 3 dní od skončenia dražby na účet alebo adresu ktorú oznámia súdnemu exekútorovi. Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný opravný prostriedok. Humenné, 8.11.2019