Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX - 65/11
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Regináčová Mihalová Denisa
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.12.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:ZALUŽICE
Katastrálne územie:Zalužice
Číslo listu vlastníctva:1838

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
823/6695zastavané plochy a nádvoria
1245/45119zastavané plochy a nádvoria
1245/6175zastavané plochy a nádvoria
1245/7587zastavané plochy a nádvoria
1245/835zastavané plochy a nádvoria
1245/9291zastavané plochy a nádvoria
1245/10710ostatné plochy
1245/11476ostatné plochy
1245/126616zastavané plochy a nádvoria
1245/131752zastavané plochy a nádvoria
1245/162235zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4361245/720-iná budovaKSM Zalužice
1245/820-iná budovazdroj pitnej vody

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
EVON, spol. s r.o.Zalužice 436, 072 34 Zalužice, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:616000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:616000.00
Výška zábezpeky:308000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6209000000000445717864
Najnižšie podanie:616000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6209000000000445717864
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.12.201910:00Zalužice

Ďalšie informácie