Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX-174/09
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Regináčová Mihalová Denisa
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.12.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Sady nad Torysou
Katastrálne územie:Byster
Číslo listu vlastníctva:1493

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1825/36223orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Makon s.r.o.Hlavná 45, 080 01 Prešov, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2000.00
Výška zábezpeky:1000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6209000000000445717864
Najnižšie podanie:2000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6209000000000445717864
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.12.201910:00Byster

Ďalšie informácie