Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 65/2014
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. PhD. Stodola Peter
Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Bánovce nad Bebravou
Obec:Pochabany
Katastrálne územie:Pochabany
Číslo listu vlastníctva:757

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
835/261215orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hušek Martin, r. Hušek, nar. 29.02.1980 a Hušeková Jana r. Košíková, nar. 26.02.1981Zlatníky 154, PSČ 95637, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:6550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK41 0200 0000 0032 0901 0051 VS 652014
Najnižšie podanie:13100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 652014
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady podľa § 153 ods. 1 Exekučného poriadku, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie predstavuje zákonné vecné bremeno podľa § 22 zákona č. 79/1957 Z. z. v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Tieto boli znalcom ohodnotené na 2,- EUR.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu podľa ust. § 150 a 151 Exekučného poriadku. Na zaplatenie najvyššieho podania súdny exekútor určuje lehotu 30 dní odo dňa udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Zákonné vecné bremeno prechádza s vlastníctvom veci na vydražiteľa

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.12.201910:00Obhliadka draženej nehnuteľnosti sa uskutoční v mieste nehnuteľnosti dňa 02.12.2019 od 10:00 do 10:30 hod., po predchádzajúcom ohlásení na tel. č. 037/6514 445.

Ďalšie informácie

Vyzývam: 1.) všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2.) veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Upozorňujem, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3.) aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), sa preukázalo pred začatím dražby. Upozorňujem, že inak by takéto práva nemohli uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý je dobromyseľný. 4.) povinného, aby v termíne určenom v tejto dražobnej vyhláške umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Upozornenie: 1.) Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. 2.) Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. 3.) Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznúcej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. 4.) Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.