Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 929/2015 - I
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Štiavnica
Katastrálne územie:Banská Štiavnica
Číslo listu vlastníctva:4545

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5382/21269Záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Machovičová BeataPod Trojickým vrchom 9, Banská Štiavnica1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3642.03
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3642.03
Výška zábezpeky:1821.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 92915, SŠ: 5382
Najnižšie podanie:3642.03
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 92915, SŠ: 5382
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.12.201910:00Pod Trojickým vrchom 9, Banská Štiavnica

Ďalšie informácie