Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:19/15
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Lesňáková Viera
Ulica:Nám. sv. Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. sv. Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Poprad
Katastrálne územie:Poprad
Číslo listu vlastníctva:3672

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3009/2161039zast. pl. a nádv.

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
26811039byt č. 76, 5. posch., vchod č. 35bytový dom
2681podiel priestoru na spoloč. č. a spoloč. zariad. domu a spoluvl.podiel na pozemku6828/64708

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
INg. Miroslav VaščuraSvätoplukova 2681/35, 058 01 Poprad1/1
Mgr. Tatiana VaščurováSvätoplukova 2681/35, 058 01 Poprad1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:65000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:65000.00
Výška zábezpeky:32500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK97 5200 0000 0000 1461 9023, VS 1915
Najnižšie podanie:65000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK97 5200 0000 0000 1461 9023, VS 1915
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z exekučného spisu nie sú známe žiadne závady, ktoré vydražiteľ v zmysle ust. § 153 ods. 1 musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.12.201910:00byt. č. 76, 5.posch. Svätoplukova s. č. 2681, 058 01 Poprad

Ďalšie informácie