Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:Ex 1681/17
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.12.2019
Čas:11:30

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
Súbor - zemný plyn s obsahom energie 25.000,00 MWh4271625.001086500,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
National Joint-Stock Company ,,Naftogaz of Ukraine\"B. Khmelnitskogo St. 6, 016 01 Kyjev, Ukrajina1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:0.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK44 8430 0000 0020 3009 6401
Najnižšie podanie:181083.33
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Termín opätovnej dražby je určený pre prípad, že prvá dražba vytýčená na 23.12.2019 o 9.30 hod bude neúspešná. V zmysle ust. § 125 ods. 6 Exekučného poriadku exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti. Súdny exekútor oznamuje záujemcom o účasť na dražbe, že bude možné zaplatenie najvyššieho podania aj bankovým prevodom, ten však musí byť realizovaný v zmysle zákonnej požiadavky ihneď po vydražení na osobitný bankový účet súdneho exekútora, a to bankový účet v tvare IBAN: SK44 8430 0000 0020 3009 6401. Najvyššie podanie možno považovať za uhradené až pripísaním uhrádzanej čiastky na účet súdneho exekútora. Vzhľadom na zákonnú požiadavku vykonania úhrady ihneď po vydražení ako aj na prípadnú možnosť zmarenia dražby pri neuhradení dosiahnutého najvyššieho podania ihneď a zákonnú úpravu ukladajúcu pre takýto prípad pokračovať v dražbe, bude na úhradu najvyššieho podania poskytnutý časový priestor 1 hodina, za ktorý je možné technicky zabezpečiť realizáciu bankového prevodu čiastky najvyššieho podania na účet exekútora. V súvislosti so zákonnou požiadavkou uhradiť najvyššie podanie ihneď, súdny exekútor dáva záujemcom o účasť na dražbe do pozornosti aj možnosť úschovy potrebnej finančnej čiastky podľa § 193 Exekučného poriadku (napríklad vo výške najnižšieho podania alebo aj vyššej čiastky), pričom podmienky úschovy by umožňovali použitie uschovanej finančnej čiastky na úhradu najvyššieho podania v prípade úspechu uschovávateľa v dražbe, čo by eliminovalo prípadné technické problémy pri realizácii bankového prevodu čiastky najvyššieho podania, pri ktorom Exekučný poriadok vyžaduje úhradu ihneď. Dodanie vydraženého plynu vydražiteľovi sa uskutoční v prepravnom systéme (sieti) prevádzkovanom spoločnosťou eustream a.s. v rámci dostupného množstva zemného plynu objednaného povinným. Vydražiteľ je povinný zabezpečiť, aby bol pripravený prevziať vydražený zemný plyn už odo dňa nasledujúceho po dražbe v časovom rámci jedného až niekoľkých dní, podľa inštrukcií exekútora daných spoločnosti eustream a.s. Na dodanie vydraženého plynu a povinnosti vydražiteľa prijať dodanie plynu sa uplatnia obvyklé obchodné pravidlá a prevádzkový poriadok spoločnosti eustream a.s. Vydražiteľ je povinný bezprostredne po úspešnom vydražení zemného plynu uviesť exekútorovi v zápisnici o vykonaní dražby kontaktné údaje osoby, ktorá bude za vydražiteľa uskutočňovať prevzatie vydraženého zemného plynu. Pre potreby zabezpečenia odovzdania plynu vydražiteľovi je potrebné, aby vydražiteľ riadne a včas splnil podmienky pre prístup do prepravnej siete prevádzkovanej spoločnosťou eustream a.s. v zmysle osobitných právnych predpisov, najmä zákona o energetike, zákona o regulácií sieťových odvetví a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) o pravidlách trhu s plynom ako aj v zmysle prevádzkového poriadku spoločnosti eustream a.s., vrátane objednania kapacity minimálne vo výške potrebnej na prepravu množstva vydraženého zemného plynu určeného na odovzdanie v príslušný deň.