Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:516/2007
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mazúr Michal
Ulica:Štúrova 17
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štúrová 17
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Kechnec
Katastrálne územie:Kechnec
Číslo listu vlastníctva:103

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1512018záhrada
152833zastavaná plocha a nádvorie
153198záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
7515210dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Figmiková Edita, rod. SchnürerováPražská 510/2, Košice1/5

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9060.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9060.00
Výška zábezpeky:4030.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6511110000000100738002
Najnižšie podanie:9060.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6511110000000100738002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Podľa § 151 ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.12.201908:00na tvári miesta ( tam kde sa nachádza nehnuteľnosť )

Ďalšie informácie