Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 5124/1998
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Korimová Milada
Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Humenné
Obec:Humenné
Katastrálne územie:Humenné
Číslo listu vlastníctva:4180

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
21821889záhrada
2183300zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
323218310rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Čurillová SilviaHumenné, Laborecká 1866/291/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:97800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:97800.00
Výška zábezpeky:48900.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK18 0900 0000 0051 2967 2310
Najnižšie podanie:97800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK18 0900 0000 0051 2967 2310
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: žiadne.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.12.201911:00miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote dvoch kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu súdnym exekútorom, na účet súdneho exekútora č. SK18 0900 0000 0051 2967 2310, vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., pobočka Vranov nad Topľou ,VS 51241998 .