Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2649/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šujanová Marcela
Ulica:Nálepkova 346/1
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nálepkova 346/1
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Prievidza
Katastrálne územie:Prievidza
Číslo listu vlastníctva:6598

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
721349zastavané plochy a nádvoriaspoluvlastnícky podiel 32/3175

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2014172bytový dom byt č. 6spoluvlastnícky podiel 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bobulová HedvigaPrievidza1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:20100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:10050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 5600 0000 0028 1361 9002
Najnižšie podanie:20100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 5600 0000 0028 1361 9002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v znňmysle Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v zmysle Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.12.201911:00na mieste samom po nahlásení záujmu min. 3 dni vopred na č.t. 042/4321338

Ďalšie informácie