Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:17/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Štorek Jozef
Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Nové Zámky
Katastrálne územie:Nové Zámky
Číslo listu vlastníctva:6993

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
10442/3363záhrady
10442/924zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
662610442/9záhradkárska chata

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Procházka JozefBezručova 3578/3, Nové Zámky1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7100.00
Výška zábezpeky:3550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Najnižšie podanie:7100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.12.201910:00Nové Zámky

Ďalšie informácie