Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 942/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Mihal Karol
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Vranov nad Topľou
Katastrálne územie:Vranov nad Topľou
Číslo listu vlastníctva:2042

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2121/1806zastavané plochy a nádvoria
2121/350zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5182121/3Budova benzínového čerpadla

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29650.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:29650.00
Výška zábezpeky:14825.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK05 0900 0000 0000 8212 1374
Najnižšie podanie:29650.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK05 0900 0000 0000 8212 1374
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po dražbe
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.12.201910:00Vranov nad Topľou

Ďalšie informácie