Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1176/09
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Ostrá Lúka
Katastrálne územie:Ostrá Lúka
Číslo listu vlastníctva:36, 804, 1121

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
parc. KNC č. 287/12315ovocné sadyLV č. 36, podiel 20/360
parc. KNC č. 287/2155ovocné sadyLV č. 36, podiel 20/360
parc. KNC č. 288/14708ovocné sadyLV č. 36, podiel 20/360
parc. KNC č. 288/2155ovocné sadyLV č. 36, podiel 20/360
parc. KNC č. 289888zastavaná plocha a nádvorieLV č. 804, podiel 20/360
parc. KNC č. 290190záhradaLV č. 1121, podiel 20/360

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bút JaroslavOkružná 1853/7, Banská Bystrica20/360

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3485.27
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3485.27
Výška zábezpeky:1742.64
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 117609
Najnižšie podanie:3485.27
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 117609
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa uskutoční v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, po predchádzajúcom dohovore. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk. Nehnuteľnosti sa budú dražiť ako celok v 2 blokoch: 1. blok nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Ostrá Lúka, obec Ostrá Lúka, okres Zvolen, evidované Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, zapísané na LV č. 36 - parcela KNC č. 287/1 – ovocné sady o výmere 2315 m2 v podiele 20/360 - parcela KNC č. 287/2 – ovocné sady o výmere 155 m2 v podiele 20/360 - parcela KNC č. 288/1 – ovocné sady o výmere 4708 m2 v podiele 20/360 - parcela KNC č. 288/2 – ovocné sady o výmere 155 m2 v podiele 20/360, 2. blok nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Ostrá Lúka, obec Ostrá Lúka, okres Zvolen, evidované Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, zapísané na LV č. 804 - parcela KNC č. 289 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 888 m2 v podiele 20/360 LV č. 1121 - parcela KNC č. 290 – záhrada o výmere 190 m2 v podiele 20/360 pričom všeobecná hodnota nehnuteľností za 1. blok je vo výške 2 627,66 EUR a za 2. blok je vo výške 857,61 a dražobná zábezpeka za 1. blok je vo výške 1 313,83 EUR a za 2. blok je vo výške 428,81 EUR.