Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12Ex 189/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Soľ
Katastrálne územie:Soľ
Číslo listu vlastníctva:LV č. 1008, LV č. 1023, LV č. 1306

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1599/805781orná pôdapodiel povinného vo výške 1/2
1599/13111535orná pôdapodiel povinného vo výške 1/4
368/21142trvalý trávny porastpodiel povinného vo výške 6/21
591/3451orná pôdapodiel povinného vo výške 6/21
608/21032trvalý trávny porastpodiel povinného vo výške 6/21
738/41074orná pôdapodiel povinného vo výške 6/21
789/21558orná pôdapodiel povinného vo výške 6/21
862/21361orná pôdapodiel povinného vo výške 6/21

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Voľanský JozefRudlov 158

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.12.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9990.86
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9990.86
Výška zábezpeky:4995.43
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 1892019
Najnižšie podanie:9990.86
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 1892019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.12.201914:00Soľ

Ďalšie informácie