Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 454/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Rožňava
Katastrálne územie:Rožňava
Číslo listu vlastníctva:4074

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
40560zastavané plochybytový dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
18794056bytový dombyt č. 23, 2.posch.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Puškárová GabrielaRožňava, Kyjevská 101/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:33900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:33900.00
Výška zábezpeky:16950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 4542011
Najnižšie podanie:33900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 4542011
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.12.201909:00Rožňava, Kyjevská 10

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o 3-izbový byt s príslušenstvom s podlahovou plochou 6+6,71m2.